Info for Husejere

Praktiske links for dig som husejer.
Hvis du har forslag til flere relevante emner, er du meget velkommen til at sende dem til formanden for GVF, så sætter vi dem på siden her.

Når du skal i gang med et byggeprojekt, er det ikke alt, du uden videre kan gøre. Der findes en lang række af forskellige love og regler, som skal overholdes, førend du kan begynde dit byggearbejde. I denne artikel får du et indblik i nogle af de punkter, der er væsentlige at være opmærksom på i forhold til reglerne for om- og tilbygning.

Må naboens træer skygge? Læs gode råd og Hegnsloven her.

Kommuneplan 2017 danner baggrund for udviklingen i Aarhusområdet – også Risskov. Den kan læses her.

Alle informationer om din ejendom (og andres) kan du finde på nettet hos dingeo.dk.
DinGeo samler geodata og præsenterer dem i et let og overskueligt format. Billedligt talt, henter DinGeo geodata fra støvede og utilgængelige arkiver beregnet udelukkende til dataeksperter og frigiver dem til almindelige danskere. Boligejere kan med DinGeo lære mere om egen bolig og lokalområde. Boligkøbere får information om en bolig de er interesseret i. Det overordnede mål er en demokratisering af geodata og geoinformation.

Bygningsreglementet
Her finder du de gældende regler for “småhuse” med vinkler, afstande til nabo etc.

Byggesagsarkiv hos Aarhus Kommune
Find alle informationer om din ejendom her i Byggesagsarkivet.

Se byggelinier og afstande til skel på Fedet
Kortmaterialet er udarbejdet i 1969, og man kan blandt andet se angivelse af vejbredder og afstande fra vejmidter til vej-/matrikelskel. Byggelinjer kan være fastlagt i lokalplaner, byplanvedtægter og/eller servitutter, og nogle byggelinjer er fastlagt af hensyn til trafik (oversigtslinjer og vejudvidelseslinjer), mens andre er fastlagt som bebyggelsesregulerende linjer. Hent tegninger her.

Se informationer om dit lokalområde på Danmarks Miljøportal
Her kan du se informationer om fredninger, byggesager, forurening og meget andet.
Erhvervsstyrelsen har også en mængde informationer på deres Plansystem.

Regler for private fællesveje
Kender du dine grundejerforpligtelser, når du bor på en privat fællesvej?
Hvordan skal den vedligeholdes sommer og vinter, må du lave vejbump? Hvad med belysning? Vejfester? Læs om det her fra Teknik og Miljø.

Regler og pligter, når du bygger om, til eller nyt
Hvilke love og regler gælder for byggeri? Læs mere her på BOLIUS. Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne i forbindelse med byggerier på din grund, hvad enten der er tale om større eller mindre projekter. Der findes en række love, bekendtgørelser og reglementer, som udstikker reglerne for byggeri.

De vigtigste er:

  • Byggeloven
   Indeholder de overordnede regler for byggeri. Du har som husejer pligt til at overholde byggeloven på linje med landets øvrige love.
  • Bygningsreglementet
   Bygningsreglementet rummer krav og vejledninger til de fleste byggerier. Kravene er i mange tilfælde udmøntet i præcise anvisninger til konstruktioner og materialer. Statens Byggeforskningsinstitut har udformet disse anvisninger.
  • BBR-loven
   Udstikker regler for areal, adressering og skiltning, koordinering og videregivelse af ejendomsdata. Som ejer af fast ejendom har du pligt til at indberette korrekte oplysninger til BBR via kommunen.
  • Lov om udstykning og anden registrering i matriklen
   Indeholder regler for udførelsen af matrikulære arbejder som udstykning, arealoverførsel, sammenlægning mv.
  • Planloven
   Loven forankrer al fysisk planlægning i Danmark. De overordnede retningslinjer, som staten udstikker i planloven, skal kommunerne føre ud i livet gennem kommuneplaner og lokalplaner.
  • Diverse kommuneplaner, lokalplaner og servitutter
   Her kan du finde særlige regler og krav, som skal overholdes, når der ombygges eller bygges nyt i dit kvarter. Der kan også være tinglyste servitutter på din matrikel, som regulerer, hvilke materialer eller byggetekniske løsninger du må vælge.
   Søg efter planerne på din kommunes hjemmeside, eller tjek den digitale tinglysning.

Gældende lokalplan for Risskov: 
Du kan hente lokalplanen 210 for Risskov her.
Desuden kan der være servitutter på den enkelte grund.
Lokale regler kan i sjældne tilfælde stride mod kravene i bygningsreglementet, og i så fald er det de lokale regler, du er forpligtet til at overholde.

Bekendtgørelser:
Bekendtgørelser udstedes med hjemmel i lov og indeholder regler, som er mere specifikke end den lov, som bekendtgørelsen har hjemmel i. Af relevante bekendtgørelser kan nævnes:

Ansøgning om byggetilladelse ved Aarhus Kommune
Kom godt i gang med din byggeansøgning. Læs mere her.
Find de oplysninger og links, som du skal bruge i forbindelse med dit byggeprojekt og ansøgning om byggetilladelse. Du har ansvaret for, at dit byggeprojekt overholder byggeloven og bestemmelserne i bygningsreglementet. Husk også at undersøge om din ejendom er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægter eller andre tinglyste bestemmelser, der kan indeholde særlige regler for din grund eller ejendom.

Hegnsloven
Hvor højt må dit hegn være, og er der bestemte krav til materialer og udformning? Det kan være svært at finde rundt i reglerne for, hvor du må opstille et hegn, og hvordan det må se ud. Læs mere her hos BOLIUS – eller læs selve hegnsloven her.

Afbrænding af haveaffald
Læs her reglerne for afbrænding af haveaffald i Aarhus Kommune.

Afhentning af storskrald i Risskov
I Aarhus Kommune kan du få afhentet storskrald helt gratis – læs mere her, hvor du bestiller det.

Tømning af din skraldespand m.m. Læs mere på NemAffald
Administrer din affaldsordning. Se hvornår din beholder bliver tømt og bestil bla. ekstra tømning, vask og reparation af din beholder.
Via NemAffald kan du blandt andet:

 • Oprette dig som kunde, hvis du har et nyopført hus
 • Se hvornår din beholder bliver tømt
 • Bestille en beholder til have- eller papiraffald
 • Bestille ekstra tømning af din beholder
 • Bestille vask eller reparation af din beholder

Sortering af affald
Se hvor forskellige emner skal hen.
Gem evt. linket på din mobil som “Føj til hjemmeskærm”, så har du det altid i lommen.

Genbrugsstationen Lystrupvej
Vi er her i Risskov rigtig heldige, at vi har genbrugspladsen tæt på.
Læs åbningstider her.

Fjernvarme i Risskov
De fleste huse i Risskov har fjernvarme. Er der “lukket for det varme vand”, så læs mere her.