Vedtægter

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

Paragraf l

Foreningens navn er Grundejerforeningen VEJLBY FED, og foreningens område afgrænses af jernbanen, Grenåvej, Egåen og Aarhus Bugt.

Paragraf 2

Foreningens formål er at varetage medlemmers interesser bl.a. gennem:

1. forhandling med offentlige myndigheder og andre om spørgsmål af interesse for medlemmerne

2. samarbejde med andre grundejerforeninger eller organisationer om spørgsmål af fælles interesse

3. samarbejde med områdets øvrige foreninger med henblik på at støtte de lokale kultur- og fritidsinteresser

4. oplysende virksomhed ved afholdelse af møder eller ved udsendelse af meddelelser og information

5. råd og vejledning til enkeltmedlemmer i sager, der ligger inden for foreningens virkeområde.

Paragraf 3

Enhver der lejer, ejer eller er næringsdrivende i foreningens område, har adgang til medlemskab af foreningen. Vejforeninger, lejerforeninger og ejerforeninger kan tegne fælles medlemskab for deres medlemmer, dog således at medlemskab stadig er individuelt for de enkelte medlemmer. Medlemskab tegnes for et år ved indbetaling af kontingent.

Paragraf 4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert gyldigt medlemskab har én stemme. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt mindst 14 dage før med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Endvidere skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være tilgængelige på hjemmesiden www.gvf-risskov.dk senest 4 dage før generalforsamlingen.

Paragraf 5

Dagsorden til den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og kontingentfastsættelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg.

6. Eventuelt. 2

 

Paragraf 6

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begrundet anmodning herom. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen mener, der er behov herfor. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Paragraf 7

Ved afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte tilslutter sig forslaget. Skriftlig afstemning skal finde sted, når 1/4 af forsamlingen eller bestyrelsen ønsker det. Ethvert medlem har stemmeret. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Et medlem kan maximalt stemme med 5 skriftlige fuldmagter. Ved personligt fremmøde bortfalder fuldmagten

Paragraf 8

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og påser, at disse anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Paragraf 9

Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Der vælges 2 revisorer og l revisorsuppleant. Alle valg gælder for 2 år.

Paragraf 10

Formanden leder foreningens arbejde, og har pligt til at indkalde bestyrelsen, når der foreligger sager til behandling, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Formanden leder møderne og drager sammen med den øvrige bestyrelse omsorg for, at foreningens vedtægter overholdes, og at trufne beslutninger gennemføres.

Paragraf 11

Alle sager i bestyrelsen afgøres ved almindeligt stemmeflertal under forudsætning af, at mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 3

 

Paragraf 12

Næstformanden varetager under formandens fravær foreningens forretninger. Sekretæren fører referat af møderne. Arbejdsudvalg kan suppleres med medlemmer udenfor bestyrelsen.

Paragraf 13

Kassereren fører foreningens indtægter og udgifter og er ansvarlig for at regnskabet føres på betryggende vis. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Der foretages revision mindst én gang årligt.

Paragraf 14

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves ved tilsendelse af giroindbetalingskort. Kontingentet er forfaldent til betaling pr. l. marts.

Paragraf 15

Foreningen kan nedlægges, når 4/5 af foreningens medlemmer har besluttet det på generalforsamlingen. Er 4/5 af foreningens medlemmer ikke til stede, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om nedlæggelse kan træffes, såfremt 2/3 af de fremmødte tilslutter sig forslaget. Ved opløsning anvendes foreningens midler efter generalforsamlingens bestemmelse.

Vedtaget på generalforsamlingen den 20. marts 2024.

Bent Hjorth, Formand