Aktuelt


Klimagruppe

Gruppen blev nedsat efter borgermødet på strandskolen den 11.november 2021, og mødes ca. hveranden måned.

Medlemmer af gruppen er repræsentanter for kommunen, GVF, samt enkeltpersoner med interesse for eller kompetencer i relation til klimatilpasninger.

Indtil videre har gruppen afgivet høringssvar på henholdsvis T119 Erosion og Oversvømmelse, samt T163 Udvidelse af Aarhus Havn.

Endvidere arbejdes p.t. på en skrivelse til Aarhus Kommune med anmodning om, at kommunen overtager GVF’s koordinerende rolle i forhold til de fire klimaudfordringer vi har med forhøjet grundvandsstand, overløb fra Egåen, skybrud og pres på digerne.

 

Følgegruppe til Nordre Strandvej 7

Gruppen blev af kommunen nedsat i august 2020, og har indtil videre mødtes næsten hver fredag siden.

Følgegruppen har iværksat en underskriftsindsamling for en helhedsplan for Risskov, samt et nej til overskridelse af gældende lokalplan.

Den nye rådmand Steen Stavnsbo har anmodet om en fornyet ansøgning, hvor bygherren holder sig indenfor lokalplanens bestemmelser.

Gruppen afventer p.t. udkastet til et fornyet projekt.

 

Plangruppe

GVF har nedsat en gruppe, der skal holde fokus på udviklingen på Vejlby Fed.

Medlemmer af gruppen er repræsentanter for Fællesrådet, Vejlby Risskov Grundejerforening, samt enkeltspersoner med interesse for eller kompetencer i relation til byggesagsbehandling, lokalplaner m.v.

Indtil videre afventer gruppen af en workshop med Teknik & Miljø (12. maj 2022), samt godkendelse af en visionsplan for GVF.

Visionsplanen for GVF forventes godkendt på bestyrelsesmødet den 24. maj 2022, og vil derefter blive lagt på vores hjemmeside.

 

Vision for Nordre Strandvej

Grundejerforeningen har taget initiativ til en workshop med Aarhus Kommunes Teknik & Miljø.

Deltagere er repræsentanter for kommunen, GVF, Fællesrådet, samt enkeltpersoner, der er udpeget som medlem af Plangruppen.

Workshoppen har til formål at afstemme ønsker, krav og forventninger til Nordre Strandvejs udvikling ud fra den visionsplan, som forventes godkendt den 24. maj.

Endvidere planlægges der for et borgermøde på Strandskolen til afvikling i efteråret. Arrangør er Fællesrådet, Aarhus Kommune og GVF.

 

Skolevejsanalyse

GVF har sammen med Strandskolen taget initiativ til iværksættelse af en skolevejsanalyse.

Kommunen har sammen med skolen, fællesrådet og grundejerforeningen den 17. maj en besigtigelse af de trafikale udfordringer omkring Strandskolen. Besigtigelsen skulle gerne udmønte sig i en række aktiviteter, der kan give vores små trafikanter en mere tryg vej til og fra skole.

Skolevejsanalysen ser vi i GVF som en del af en større indsat mod en forbedret færdselskultur, og resultatet af analysen og aktiviteterne vil blive offentliggjort, når kommunen har færdiggjort deres analyse.

 

Hastighedsnedsættelse

Som det blev oplyst på generalforsamlingen den 30. marts har GVF ansøgt om deltagelse i forsøgsordningen om hastighedsnedsættelse fra 50 km/t. til 40 km/t. på Stationsgade, Rolighedsvej og Nordre Strandvej med tilhørende sideveje.

Som det er de fleste bekendt, er hastighed proportional med den skade en kollision forvolder, og kan vi med initiativet medvirke til, at færre kommer til skade i trafikken, er vi meget tilfredse.

Aarhus Kommune og Østjyllands Politi afklarer i en dialog, hvorvidt vi kan være en del af forsøget, og vi håber, at det falder heldigt ud.

 

Affald på stranden

Aarhus Kommune har afslået vores ansøgning om opsætning og tømning af skraldespande ved stranden for enden af vandvejene.

Kommunen mener, at grundejerne skal betale for servicen uagtet det må forudsættes, at det er gæster på stranden, der anvender skraldespandene, og grundejerne anvender deres egne affaldsbeholdere.

Medierne har fattet interesse for emnet, og lad os se om ikke det lykkes kommunen af finde midler til 12 skraldespande.