Aktuelt

Løst og fast august 2022

Fællesrådet

Rådmanden for Teknik og Miljø ønsker en tidligere og bedre borgerinddragelse i hørings- og beslutningsfaserne, og dette skal bl.a. ske gennem de etablerede fællesråd. Fællesrådet for Vejlby Risskov er vores talerør ind og ud af kommunen, men vi har igennem længere tid haft et ønske om at splitte det nuværende fællesråd op i to selvstændige fællesråd – et for Vejlby og et for Risskov.

Begrundelsen for dette ønske er bredt, og kort fortalt mener vi, at kommunens higen efter fortætning bevirker, at tilvæksten af nye borgere har nået et niveau, hvor fællesrådets håndtering af vores udfordringer på den østlige side af Grenåvej har en del tilbage at ønske.

Vi har derfor sammen med Grundejerforeningen Vejlby Risskov anmodet om et dialogmøde med fællesrådets bestyrelse med henblik på en drøftelse af fremtiden. Dette møde blev afholdt i forlængelse af fællesrådets bestyrelsesmøde den 18. august, men førte ikke til en endelig beslutning, og vi afventer p.t. en tilbagemelding fra fællesrådets bestyrelse. Mere om det senere.

KONSTANT

8240 er et af de områder i Danmark, hvor flest grundejere har købt elbiler. Det bevirker, at KONSTANT, der har forsyningspligten i vores område, forsøger at udvise rettidigt omhu ved nedlæggelse af kraftigere kabler og opsætning af dertilhørende transformatorstationer for at undgå udfald på lysnettet.

Problemet er blot, at det er ligesom med vindmøller – alle kan forstå, hvorfor vi skal have dem, men ingen vil have dem i sin for- eller baghave. P.t. er arbejdet med nedlæggelse af kabler standset, og i den anledning gik jeg i sidste uge en tur langs diget, hvor kablerne skal nedlægges. Med på turen var en repræsentant for fællesrådet, en tilsynsførende fra Aarhus Kommune og en projektleder fra KONSTANT.

Vi drøftede forskellige muligheder for placeringer, de tekniske udfordringer og det videre arbejde.

Grundejerforeningens holdning er, at opgaven med koordinering, involvering af borgerne, dialog og endelig placering ikke bør være en borgerdrevet opgave, men en kommunal opgave, og derfor har vi efter mødet forfattet en skrivelse, hvor vi opfordrer kommunen til at påtage sig ansvaret og koordineringsrollen i den sammenhæng. Grundejerforeningen og fællesrådet deltager gerne i dette arbejde.

Klimagruppen

Den af grundejerforeningen nedsatte klimagruppe har afholdt jævnlige møder siden borgermødet på Strandskolen i efteråret 2021. Vi har haft lidt vanskeligheder med at samle de centrale interessenter, og har derfor i lighed med problemstillingen omkring levering af strøm, anmodet Aarhus Kommune om at påtage sig den koordinerende rolle.

Vejlby Fed har fire ligeværdige klimatilpasningsudfordringer: forhøjet grundvandstand, overløb fra Egå’en, pres på diget og specielt, hvis der samtidig kommer skybrud. Lovgivningen er kompleks, og også her mener vi, at opgaven ikke skal være borger-, men kommunalt drevet.

Byggeri

Følgegruppen vedrørende Nordre Strandvej nr. 7 (Øjenlægens Hus) afholder jævnlige møder om status på byggetilladelsen, lokalplan mv., og afventer i øjeblikket et nyt udkast fra ejeren, idet den netop afgåede rådmand har forkastet ejerens byggeprojekt med beskeden om, at de skal holde sig indenfor den gældende lokalplan.

For at følge udviklingen har vi nedsat en Plangruppe, der holder sig ajour med både nuværende og fremtidige byggeprojekter, holder møder med Aarhus Kommune og udviklere, hvor specielt Nordre Strandvej har vores bevågenhed. I den forbindelse kan vi henvise til grundejerforeningens visionsplan (der kan læses andet sted på vores hjemmeside).

Trafik

Trafikministeriet har tilbudt 16 danske kommuner at deltage i et toårigt forsøg med nedsættelse af hastigheden fra 50 km/t til 40 km/t på udvalgte strækninger og områder. I den forbindelse har grundejerforeningen ansøgt om at deltage i et nærmere specificeret område med udgangspunkt i Nordre Strandvej og Vestre Strandallé.

Aarhus Kommune er i gang med at udarbejde en skolevejsanalyse for Strandskolen. Skolen og grundejerforeningen søger i den forbindelse frivillige “Voksne (trafikassistenter)”, der vil hjælpe de 3-400 børn, som bor på vandsiden, over vejen om morgenen fra kl. 07:40-08:00. Tilmelding, uddannelse og koordinering kan ske ved henvendelse til Strandskolens kontor på tlf.nr. 8713 8800. Målet er at skabe en sikker skolevej med tryghed for eleverne, når de skal passere bl.a. Nordre Strandvej, samt få færre forældre til at køre børnene i bil, så bilismen omkring Strandskolen kan minimeres.

Samarbejde og netværk

Grundejerforeningen har afholdt visionsmøde med Teknik og miljø’s planafdeling, men manglede repræsentanter fra henholdsvis afdelingerne Byggeri og Mobilitet. Derfor er der berammet et nyt møde sidst i august, hvor vi får mulighed for at drøfte forskellige problemstillinger.

Med hjerte for Aarhus er et netværk bestående af fællesråd og de store grundejerforeninger. Vi afholder månedlige møder, hvor vi drøfter byudvikling, arkitektur og gensidig sparring om stort og småt.

Medlemstilbud

Der vil løbende komme tilbud til grundejerforeningens medlemmer. Senest var det i juni og juli Waoo/Fibia, der tilbød medlemmerne fordelagtige tilbud, og inden efterårsferien kommer G4S med lignende tilbud.

Information

Grundejerforeningens bestyrelse har besluttet, at vi fremover løbede informerer via vores Facebook-side, og placerer de tungtvejende sager på vores hjemmeside, der kan anvendes som et opslagsværk. Endvidere sendes med mellemrum information om ”Løst og Fast” til vejformanden, for de respektive vejforeninger.